Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Chế độ làm việc của Cán bộ Chuyên Trách DS-KHHGĐ

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN
                                        Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời
                       về chế độ làm việc và quản lý cán bộ chuyên trách Dân Số tuyến xã
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/05/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ ở địa phương.
Căn cứ quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 06/06/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Trung tâm DS-KHHGĐ tại các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
Căn cứ hướng dẫn số 807/HD-SYT ngày 07/08/2008 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ cấp huyện và xã phường thị trấn, công văn số 92/HDLS –YT-NV ngày 22/01/2009 của Liên Sở Y tế - Nội vụ về việc điều cán bộ chuyên trách, cộng tác viên DS-KHHGĐ, tài sản chương trình mục tiêu về Trạm y tế.
Căn cứ quyết định số 243/QĐ-SYT ngày 24/08/2009 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về chế độ làm việc và quản lý cán bộ chuyên trách dân số tuyến xã.
Trung tâm DS-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế, UBND các xã và thị trấn Đạ Tẻh đã tiến hành giao chức danh cán bộ chuyên trách dân số-KHHGĐ cấp xã, các tài sản thuộc chương trình mục tiêu về Trạm y tế các xã, TT Đạ Tẻh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành, quản lý cán bộ cho các trạm trưởng, đồng thời giúp cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ các xã, thị trấn hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của mình tại Trạm y tế. Trung tâm DS-KHHGĐ và Trung tâm Y tế huyeän Đạ Tẻh xây dựng quy chế làm việc giữa cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ và Trạm y tế các xã, TT  Đạ Tẻh (sau đây gọi chung là cấp xã) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Nhằm mục đích đưa hoạt động công tác DS-KHHGĐ các xã, thị trấn đúng nguyên tắc quản lý nhà nước; góp phần cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ được phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, trên cơ sở đó phát huy sự năng động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động.
Đảm bảo cho việc quản lý, điều hành mọi hoạt động về công tác DS-KHHGĐ của trạm trưởng; cán bộ viên chức của Trạm y tế phát huy tốt quyền tập trung dân chủ, tinh thần trách nhiệm xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh hàng năm.
Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của Trạm y tế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giữ gìn bí mật, trật tự an ninh trong cơ quan.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. ĐỐI VỚI TRẠM TRƯỞNG TRẠM Y TẾ CẤP XÃ.
 - Có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ chuyên trách dân số xã trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Dân số -KHHGĐ trên địa bàn.
- Có trách nhiệm thẩm định và trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt các kế hoạch công tác năm, chương trình công tác quý, tháng về công tác dân số -KHHGĐ do cán bộ chuyên trách dân số xây dựng.
- Báo cáo kế hoạch và chương trình công tác Dân số- KHHGĐ đã được UBND xã phê duyệt cho lãnh đạo Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyeän.
- Chỉ đạo đôn đốc cán bộ chuyên trách dân số-KHHGĐ cấp xã kịp thời triển khai các hoạt động DS-KHHGĐ theo kế hoạch đã được phê duyệt và theo hướng dẫn của Trung tâm DS-KHHGĐ huyeän.
- Có trách nhiệm tham mưu cho UBND caùc xaõ, TT Đạ Tẻh trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác DS- KHHGĐ trên địa bàn.
- Tổ chức việc thực hiện chấm công lao động hàng ngày đối với cán bộ Dân số -KHHGĐ theo quy định hiện hành, làm cơ sở để Trung tâm DS-KHHGĐ huyeän trong việc chi trả tiền lương hàng tháng và bình xét thi đua cuối năm.
- Trực tiếp theo dõi và nhận xét đánh giá kết quả công tác của cán bộ chuyên trách dân số-KHHGĐ cấp xã giúp cho Trung tâm Dân số -KHHGĐ huyeän trong việc quản lý và đánh giá cán bộ chuyên trách dân số caùc xaõ, thò traán Đạ Tẻh.
- Tổ chức giao ban thường xuyên, nội dung giao ban công tác hàng tuần, tháng, quý, năm của Trạm phải có công tác Dân số-KHHGĐ và có sự tham gia của cán bộ chuyên trách dân số xã, TT Đạ Tẻh. Hàng tháng, Trưởng trạm Y tế cùng với cán bộ chuyên trách dân số tổ chức giao ban với cộng tác viên dân số để đánh giá hoạt động của cộng tác viên dân số và triển khai kế hoạch công tác Dân số-KHHGĐ.
2. ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CÁC  XÃ, THÒ TRAÁN ĐẠ TẺH:
a. Vị trí, chức năng
- Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xaõ có trách nhiệm giúp việc cho Trạm trưởng trạm Y tế caùc xaõ, TT Đạ Tẻh  xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ trên địa bàn.
 - Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ caùc xaõ, TT là viên chức của Trạm Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Trạm trưởng trạm Y tế , chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm DS-KHHGĐ huyeän.
b. Nhiệm vụ
- Có trách nhiệm giúp Trưởng trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu dân số-KHHGĐ trên địa bàn (bao gồm cả lịch đi cơ sở để giám sát, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn về dân số-KHHGĐ tại cộng đồng). Sau khi kế hoạch được Trạm trưởng Trạm Y tế cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cán bộ DS-KHHGĐ có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, buoân, khu phoá, các ngành, đoàn thể theo đúng nhiệm vụ được phân công.
- Hướng dẫn cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, khu phố: Lập chương trình công tác tuần, tháng; thực hiện chế độ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ, thu thập số liệu về DS-KHHGĐ, lập báo cáo tháng, lập các sơ đồ và biểu đồ quản lý các chỉ tiêu DS-KHHGĐ của xã, TT Đạ Tẻh; phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn; cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai cho các đối tượng có nhu cầu.
- Tổ chức họp giao ban cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, buoân, khu phố định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động về DS-KHHGĐ của từng thôn, buoân, khu phố. Kịp thời giải quyết hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề phát sinh. Dự giao ban cán bộ chuyên trách tại huyeän vào ngày 5 hàng tháng.
- Tham dự đầy đủ các khoá đào tạo, tập huấn về DS-KHHGĐ do cơ quan cấp trên tổ chức.
- Đề xuất với cấp trên các vấn đề cần thực hiện về DS-KHHGĐ.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo  tháng,  quý,  năm theo đúng thời gian quy định cũng như các loại báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
- Theo dõi, đôn đốc cộng tác viên để tổ chức, triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Cấp phát phụ cấp cho cộng tác viên đầy đủ, kịp thời.
- Quản lý, bảo quản các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ được huyeän cấp về để phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở như băng tuyên truyền, băng zôn, khẩu hiệu, Lôgô, bộ trang thiết bị truyền thông và hệ thống panô tuyên truyền có trên địa bàn xã mình quản lý. Nếu phát hiện mất mát, hư hỏng thì phải báo cáo kịp thời cho Trạm trưởng và Trung tâm DS-KHHGĐ huyeän biết để kịp thời xử lý.
- Theo dõi vật tư nếu có nhu cầu thì đề xuất lên Trung tâm DS-KHHGĐ để được nhận và cấp phát cho đối tượng kịp thời tránh tình trạng đối tượng có nhu cầu mà không có vật tư.
- Quản lý saùt các đối tượng đang thực hiện các biện pháp tránh thai để cấp phát vật tư kịp thời đối với các đối tượng sử dụng bao cao su và thuốc uống tránh thai. Đối với các đối tượng sử dụng thuốc tiêm cần theo dõi để nhắc đối tượng đi tiêm đúng thời gian quy định.
- Hướng dẫn cộng tác viên theo dõi, lập danh sách phân loại đối tượng để có phương án tuyên truyền phù hợp và có hiệu quả cao.
3. Mối quan hệ và phối hợp làm việc
a. Chế độ làm việc:
Được phân công theo chức năng nhiệm vụ như đã nêu trên, tuy nhiên tuỳ theo tính chất, nội dung và thời gian công việc Trạm trưởng trạm y tế sẽ điều động cán bộ viên chức trong trạm cùng tham gia.
Các thủ tục hành chính, chế độ chính  sách có liên quan đến công dân, trạm y tế hướng dẫn cụ thể và niêm yết công khai tại trạm y tế.
Hàng tuần, tháng, quý, năm căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức họp toàn trạm để đánh giá, nhận xét những công tác trong thời gian qua và đề xuất kế hoạch chỉ tiêu thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến.
Cán bộ chuyên trách phải xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động hàng tuần, tháng, quý, năm trình Trưởng trạm y tế phê duyệt. Buổi sáng tham gia phối hợp công tác cùng trạm y tế, buổi chiều tăng cường công tác đi địa bàn để nắm bắt đối tượng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đối tượng thực hiện KHHGĐ.
 Ñaûm baûo cheá ñoä laøm vieäc 8h/ngaøy (bao goàm thôøi gian laøm vieäc taïi traïm vaø thôøi gian ñi coâng taùc xuoáng cô sôû) trước khi công tác phải chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan, chương trình làm việc cụ thể, phải thông báo cho cơ sở biết trước lịch làm việc, nội dung, thời gian, địa điểm, phải có sổ địa bàn,  Khi làm việc xong phải ghi bằng văn bản nội dung làm việc vấn đề giải quyết, kết quả, kiến nghị (nếu có). Khi trở về trạm phải báo cáo ngay cho Trưởng trạm y tế biết kết quả làm việc, nếu có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải kịp thời báo cáo cho trạm trưởng và Trung tâm DS-KHHGĐ huyeän biết để kịp thời tháo gỡ.
Nhằm để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách có chuyên môn, nghiệp vụ về y tế, ngoài nhiệm vụ chính về công tác DS-KHHGĐ, trạm trưởng xét thấy cán bộ chuyên trách đó có khả năng đảm nhiệm được công việc chuyên môn thì trạm trưởng phải cân nhắc thận trọng trước khi phân công thêm nhiệm vụ. Khi cán bộ chuyên trách đó chấp nhận thì phải hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước trưởng trạm và trước pháp luật về công việc của mình, đồng thời được hưởng các chế độ, quyền lợi như các viên chức trong trạm.
Cán bộ chuyên trách sử dụng máy điện thoại, máy tính của trạm theo nhu cầu công việc (và được trạm trưởng đồng ý)
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, quý, năm trạm trưởng tổ chức họp toàn trạm để đánh giá nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ viên chức theo quy định trong đó có cả cán bộ chuyên trách.
b. Chế độ họp
Để việc nắm bắt thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan một cách kịp thời, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ phải chấp hành tốt chế độ giao ban theo quy định của trạm y tế đã đề ra.
Cán bộ chuyên trách chấp hành sự phân công của trưởng trạm y tế tham gia các cuộc họp với các ban ngành, đoàn thể triển khai công việc có liên quan đến công tác DS-KHHGĐ.
Ngoài ra cán bộ chuyên trách còn tham gia sinh hoạt định kỳ của Chi bộ (nếu là đảng viên) sinh hoạt công đoàn tại trung tâm DS-KHHGĐ; tham gia các cuộc họp khác do trạm y tế tổ chức
4. Tiền lương và các khoản phụ cấp:
- Tiền lương hàng tháng, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ các xã sẽ do Trung tâm DS-KHHGĐ huyeän đảm bảo.
- Trên đây là hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ tại Trạm y tế các xã, TT của Trung tâm DS-KHHGĐ và Trung tâm Y tế  huyeän Đạ Tẻh. Đề nghị Trạm y tế, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ các xã, TT nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Trung tâm DS-KHHGĐ huyeän Đạ Tẻh, điện thoại: 0633.904480 để được hướng dẫn.


 ÑAÏI  DIEÄN TRUNG TÂM Y TẾ                ÑAÏI DIEÄN TRUNG TÂM DS-KHHGĐ 
                                                                                          GIÁM ĐỐC

                                                                                         

Nơi nhận:
- Sở Y tế (B/c);
- Chi cục DS-KHHGĐ(B/c);
- TT-HĐND-UBND huyeän (B/c);
- Trạm y tế các xã, TT (Th/hiện);
- Lưu TTDS-TTYT.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét